čtvrtek 11. ledna 2018

Inventor HSM 2018 update 3 - co je nového?

Dne 8. ledna vyšel nový update 2018.3 pro CAD/CAM systém Inventor HSM. Tento update je dostupný všem uživatelům s platným subscription prostřednictvím utility Autodesk Desktop App nebo přímo na Autodesk Account.

Jak je známo, Inventor HSM je aplikace, která je intenzivně dále vyvíjena. Tento vývoj není zaznamenán pouze v oficiálních aktualizacích aplikace, ale také v neoficiálních - tzv. experimentálních - vydáních. Tato experimentální vydání se nestahují nebo nenabízejí ke stažení automaticky, nýbrž jsou k dispozici na následující stránce: cam.autodesk.com/inventor-hsm-experimental/

Od vydání verze HSM 2018 bylo těchto experimentách verzí vydáno již 13 - včetně oficiálních release je to již 16 aktualizací přinášejících značná vylepšení funkcí programu.

V následujících odstavcích společně nahlédneme do nejvýznamnějších nových funkcí, které se novým updatem uživatelům zpřístupnily.

Vylepšení 3D Adaptivního hrubování

Došlo k podstatnému vylepšení obráběcí strategie pro efektivní hrubování - Adaptivní hrubování. O této strategii toho bylo již mnohé napsáno, jedná se o metodu vysokorychlostního hrubování kombinovaného se zbytkovým hrubováním, při němž je zároveň kontrolováno konstantní zatížení nástroje.

U této strategie je nově možnost kombinovat sousledné i nesousledné frézování tak, aby se minimalizoval strojní čas, kdy nástroj není v řezu a zároveň nedocházelo k přetěžování nástroje plným záběrem do materiálu. Pro novou funkci je možné pro každý ze směrů frézování nastavit odlišné řezné podmínky, tedy optimální hodnotu záběru nástroje a pracovního posuvu.


staré adaptivní


nové adaptivní

2D řezání

K dispozici jsou nové strategie vycházející s funkcionality CAD/CAM aplikace Fusion 360, které umožňují programovat 2D nástrojové dráhy pro 2D řezání. Je tak nyní možné pomocí postprocesorů pro generování DXF nebo postprocesorů speciálně připravených CAD Studiem generovat programy pro 2D lasery, plasmy a vodní paprsky s možností nastavit požadovanou šířku řezu, nájezd a místo nájezdu a také výkon řezného nástroje.

Rozšířené možnosti výběru děr u vrtacích cyklů

Inventor HSM umožňuje rychle dvěma kliky vybrat všechny díry jednoho konkrétního průměru na celém dílu. Vysoce efektivní je toto u dílů s velkým množstvím vrtaných děr, u kterých by bez použití CAM systému bylo programování souřadnic děr náročné.

Tato funkcionalita je nově rozšířena o funkce rozdělení tohoto výběru pouze na díry, které začínají na stejné hloubce - začátky vrtacích cyklů se tedy nachází na jiné Z souřadnici a také je možné vrtané díry rozdělit dle hloubky, což dále usnadňuje rozhodování, který vrtací cyklus je pro které díry vhodný.

Tvarové polotovary

V nové verzi došlo k podstatnému zjednodušení postupu definice tvarového polotovaru, na základě kterého mají být generované nástrojové dráhy zbytkového frézování.

Nová je možnost výběru STL - síťového tělesa získaného ze simulace obrábění jako zdroje pro zbytkové frézování na nové upnutí, bez nutnosti toto těleso jakkoliv upravovat nebo převádět na objemové těleso.

Postprocessing

Nové přepracované dialogové okno postprocessingu, tedy pro generování NC kódu, je uživatelsky přívětivější, nabízí nové funkce pro filtrování dostupných postprocesorů ve zvoleném adresáři a dává uživatelům možnost výběru vlastních postprocesorů nebo postprocesorů, které jsou součástí instalace Inventoru HSM. K dispozici je nově také filtrace na základě výrobce řídicího systému strojů.

Uživatelská konfigurace postprocesoru, kterou je možné, pomocí funkcí, ovlivnit obsah NC kódu, je nyní v českém jazyce a k funkcím je dostupná také lokalizovaná nápověda.

pondělí 11. prosince 2017

Nesting Utility v Autodesk Inventoru (v sadě PDMC)

Jednou z novinek prezentovaných na listopadové konferenci Autodesk University bylo zařazení modulu optimalizace rozložení plochých součástí (nesting) do prostředí Inventoru. Autodesk nyní oznámil detaily tohoto zajímavého rozšíření funkčnosti Inventoru.


Funkce "Nesting Utility" bude od cca 23. ledna dostupná pro předplatitele sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection (PD&MC) formou "preview" platného do června. Beta verze bude dostupná již od poloviny prosince - viz autodesk.com/nestingpreview. V plánu je pozdější zařazení Nesting Utility přímo do sady PD&M Collection, podobně jako jsou zde např. Factory Utilities.

Nesting Utility nabízí uživatelům Inventoru integrované, automatizované a asociativní funkce 2D nestingu, pracovní postupy pro optimalizaci rozložení plochých plechových součástí obecných tvarů na výchozí materiál (např. plechové tabule) před operací vypalování, vyřezávání nebo vystřihávání. Přínosem je samozřejmě úspora nákladů díky sníženému procentu odpadního materiálu a zvýšení efektivity operací vyřezávání.

Funkce Nesting Utility vycházejí z produktu Autodesk TruNest a souvisejících aplikací pro nesting, vyřezávání a kompozitní materiály. Tento produkt byl původně vyvíjen společností Magestic Systems, kterou Autodesk zakoupil v roce 2014.

Připomínáme, že funkce 1D, 2D a 3D nestingu nabízíme také ve webových aplikacích na portálu CADforum.cz v sekci Převodníky a konvertory. Můžete si zde vyzkoušet například nesting obecných tvarů exportovaných z AutoCADu nebo Inventoru v podobě SVG souborů.

pátek 8. prosince 2017

Propojení aplikací Fusion 360 a Inventor (AnyCAD)


Jednou z novinek Inventoru 2018.2, o kterých jsme zde informovali na začátku listopadu je rozšíření funkce AnyCAD i pro CAD modely z CAD/CAM/CAE aplikace Autodesk Fusion 360. AnyCAD umožňuje propojit data mezi dvěma CAD aplikacemi - v tomto případě Autodesk Inventor a Fusion 360 - bez potřeby konverze, asociativním propojením dat ve dvou různých formátech. Změna dílu se bez mezipřevodů promítne do výsledné sestavy. Můžete tak efektivně spolupracovat na sestavách obsahujících 3D modely z různých návrhových aplikací.

Tato rozšířená funkce AnyCAD v Inventoru využívá Windows komponentu Desktop Connector, úložiště Fusion Team, a samozřejmě vnitřní funkce aplikací Inventor 2018.2 a Fusion 360. Datové propojení je přitom obousměrné - kromě použití dat z Fusion 360 v Inventoru je možné používat i součásti Inventoru v sestavách Fusion 360. Pro tento opačný přenos z Inventoru do Fusion 360 je potřeba funkci AnyCAD povolit v preferencích Fusion 360 (je zde prozatím jako Preview). Funkce vyžaduje subscription či maintenance k sadě Product Design & Manufacturing Collection resp. Suite.

Díky Desktop Connectoru lze navíc data Fusion 360 spravovat i v PDM aplikaci Autodesk Vault. Zapojení Fusion 360 do řízených firemních konstrukčních postupů založených na Inventoru a Vaultu je tak kompletní.

Jak funguje AnyCAD propojení Fusion 360 a Inventoru popisuje videoukázka:


Další informace na cadstudio.cz/fusion360 a cadstudio.cz/inventor

středa 6. prosince 2017

Možná kolize Vault Serveru s Windows 10 Update


U některých našich zákazníků se projevil problém po provedení aktualizace operačního systému Windows 10 Creators Update na stroji s nainstalovaným Vault Serverem. Tento problém je zapříčiněn změnou účtu a s tím souvisejících oprávnění ve službě Internet Information Services. Změna uživatelského účtu IIS provedená touto aktualizací změní oprávnění k adresářům aplikačního poolu. Moduly IIS Application Pools se pak nespustí a web služby IIS (včetně Vault Serveru) vracejí chybu HTTP 503.

Pro vyřešení problému proveďte následující kroky.
 1. Přejděte do složky s nainstalovaným IIS - např. C:\inetpub\temp\appPools\
 2. Vymažte adresář (resp. virtuální adresář) stejného jména jako je váš aplikační pool
 3. Recyklujte/restartujte váš aplikační pool
 4. Zkontrolujte zda jsou nainstalovány všechny IIS moduly Vaultu *

* Nastane-li jakýkoliv problém s IIS, nespustí se konzola ADMS. IIS otestujete otevřením výchozí web stránky na adrese http://localhost a Vault služby IIS otestujete otevřením API stránky Vaultu na adrese http://localhost/AutodeskDM/Services/InformationService.svc

Vedle Creators Update může být problém vyvolán i instalací hotfixů (Windows Update) KB4041676, KB4041681, KB4041691 - pokud možno zabraňte instalaci těchto aktualizací.

sobota 25. listopadu 2017

Pravidlo č.1 při modelování ve Fusion 360 - komponenty


PRAVIDLO #1 pro Fusion 360
Volba struktury konstruovaného výrobku je důležitá pro efektivní postupy jeho dalšího zpracování. Při modelování ve Fusion 360 platí jednoduché pravidlo - nejste-li si jisti, vždy nejdřív vytvořte komponentu a aktivujte ji.

Všechny objekty, které vytvoříte po aktivaci komponenty, například náčrty, tělesa, konstrukční geometrie, spoje atd. jsou vytvářeny v této konkrétní komponentě.

To má několik výhod:
 1. Při aktivaci je časová osa vyfiltrována pro zobrazení pouze těch položek, které patří ke zvolené komponentě. To může výrazně zpřehlednit práci s rychle se zvětšující časovou osou historie modelu.
 2. Pokud je komponenta exportována do datového panelu pomocí "ulož jako" (save as), bude exportována i kompletní historie parametrického návrhu.
 3. Spoje v menu Sestava (Assemble) pracují pouze s komponentami.
 4. Výkresy lze snadno tvořit pouze z komponent.
 5. Pouze komponenty nesou čísla součástí a další vlastnosti.
 6. Do kusovníku lze promítnout pouze komponenty a jejich vlastnosti.
 7. Do výběrových množin lze přidávat pouze komponenty.
 8. Izolovat lze pouze komponenty.
 9. Jen komponenty mohou mít násobné výskyty, mají počátek a lze je vkládat.

Pokud potřebujete editovat jinou komponentu, např. doplnit její geometrii, je potřeba ji nejprve aktivovat. Výše uvedené body platí i pro sestavy.

Výjimky z PRAVIDLA #1
Existuje několik pracovních postupů, u nichž není potřeba nejprve vytvářet komponentu. Většinou jde o postupy návrhové metody shora-dolů:
 1. Pokud vytváříte náčrt kostry výrobku, který nese konstrukční prvky několika součástí a je využit pro vytažení nebo jiné vytváření několika těles, které budou posléze změněny na komponenty. Tento převod na komponentu by se ale měl uskutečnit co nejdříve, protože konstrukční prvky doplněné k tělesu jež je součástí komponenty, jsou přidávány i do historie návrhu.
 2. Pokud návrh výrobku začíná prvkem T-Spline - např. externí skořápka výrobku, která je následně dělena na jedno nebo více těles. Zde by se také převod na komponenty měl uskutečnit ihned po vytvoření těles.
 3. Návrh jednotlivé součásti, která bude použita jako externí, připojená komponenta (x-ref) v jiných modelech. V tomto případě není potřeba vytvářet komponentu, protože model vkládaný do jiného modelu je již vkládán formou komponenty.

PRAVIDLO #2 pro Fusion 360
A druhé hlavní pravidlo je jednoduché - komponenty si pojmenovávejte! (nejlépe rovnou v dialogu Create Component)


Viz též videa:

Komponenty - Autodesk
A pokud potřebujete zpřehlednit váš strom komponent ve Fusion 360, můžete využít náš nástroj na jejich hromadné přejmenování - freeware utilitu Rename Component.

Autodesk Fusion 360 je CAD/CAM/CAE aplikace určená pro Windows a MacOS. Obsahuje širokou škálu 3D nástrojů pro modelování sestav, tvorbu výkresů, týmovou spolupráci, rendering, simulace a výrobu NC obráběním či 3D tiskem. Pro výukové a kutilské použití je zdarma. Viz Fusion tipy - Fusion výuka - Fusion knihovny - cena Fusion 360.

zdroj: forums autodesk