pondělí 17. června 2019

Metody toleranční analýzy Autodesk InventoruDimenzování a tolerance jsou kritickou součástí každého konstruování. Jejich použití vyžaduje znalosti o technologických schopnostech, ekonomické produkci a funkcích daného vyráběného produktu. A to se snáze řekne než udělá.

Analýza tolerancí aplikace Autodesk Inventor vám pomáhá analyzovat a definovat správné hodnoty tolerancí, které ovlivňují funkčnost konstrukce z hlediska smontovatelnosti, případně nahraditelnosti a zároveň umožní dosáhnout správného ekonomického výsledku. Tento nový nástroj poskytuje konstruktérovi mnohem větší přehled a povědomí o tom, jak různé vyráběné komponenty vzájemně spolupracují ve svém navrženém prostředí.

Jak bylo zmíněno v předchozím článku (viz Toleranční analýza pro Inventor). Jedná se o analýzu kótovacího řetězce, založenou na metodách stochastických výpočtů, umožňující simulaci tolerance jako součtu rozměrů v přímce (1D). Jednoduché číselné řetězce se skládají z rozměrů jednoho typu, pouze délky nebo pouze úhlů. Tato analýza umožňuje určit, zda díly v dané sestavě splňují požadavky na mechanické seřízení a provoz na základě kumulativních tolerancí jednotlivých dílů.

Na obrázku je znázorněn jednoduchý příklad kótovaného uzavřeného řetězce.


Konstruktér konstruující součást pomocí CAD systému modeluje ideální geometrii. V analýze tolerancí aplikace Autodesk Inventor umožňuje analyzovat rozměrovou variabilitu a její vliv na funkčnost součásti v jednorozměrném směru (1D), ale systém může často rozpoznat vliv tvaru geometrie i v 2D rovině nebo 3D prostoru. V této situaci program varuje před možností rozšíření pole tolerance v důsledku například lineárních a úhlových rozměrů a mění "citlivost" takového rozměru.
Analýzy lineárních rozměrových řetězců definujeme pomocí detekce jednotlivých uzavřených smyček mezi jednotlivými komponenty. Přidáním tolerancí buď v náčrtu, nebo za pomocí poznámek v modelovém prostředí se hodnoty tolerance pro lineární a geometrické rozměry vypíší do analýzy. 

Dále definujeme jakou metodu toleranční analýzy použijeme. Používáme tří základní metody.
 • Aritmetická metoda 
  • (Worst Case)
 • Statistické metody 
  • RSS (Root Sum Squares) 
  • 6 Sigma

Metoda Worst Case:
 Worst Case "nejhorší případ" je metoda zajišťující úplnou zaměnitelnost součástí. Často vyžaduje dražší technologické procesy, což umožňuje výrobu všech výrobků v relativně úzkých tolerančních polích. Je definovaná hraničními odchylkami. Tzn. předpokládá se, že všechny součásti budou vyrobeny buď v dolních, nebo v horních mezních rozměrech. Tolerance uzavírajícího členu se používá jako aritmetický součet tolerancí všech dílčích rozměrů.

Její využití je pro menší počet dílčích členů a pro kusovou nebo malosériovou výrobu. Pokud není tolerování smluvním požadavkem a není zapotřebí 100% zaměnitelnost dílů, může se řádně aplikovat statistické tolerování se zvýšenými tolerancemi komponentů a s nižšími náklady na výrobu.

Metoda RSS:
Root Sum Squares (RSS) je nejrozšířenější a nejpoužívanější statistickou metodou. Je založena na principu obecné metody statistické analýzy. Rozměry na horní nebo dolní toleranci se vyskytují s menší pravděpodobností. Z větší pravděpodobností se budou vyskytovat součásti, u nichž se rozměry pohybují kolem středu tolerančního pole. Počet výskytů hodnot rozměrů je dán tzv. normálním rozložením jednotlivých hodnot rozměrů, které popisuje Gaussova křivka. 
LL dolní limit
UL horní limit
µ střední hodnota rozměru
σ směrodatná odchylka

Standardní odchylka vypočítaná pro normální rozdělení každého rozměru se vypočte ze vzorce. Nejběžnější předpoklad způsobilosti Cp = 1 vychází z předpokladu výrobního procesu, který umisťuje definované tolerance na standardní odchylky ±3σ od středu tolerančního pásma, které se předpokládá jako průměr, takže pravděpodobnost součásti splňující požadované tolerance je 99,73%. Z toho plyne částečná zaměnitelnost (může vznikat určitá zmetkovost). Uvádí se maximální počet zmetků na milion součástí - DPMO. Na druhou stranu můžou být větší Tolerance dílčích rozměrů, což snižuje výrobní náklady. Typické použití je v hromadné nebo velkosériové výrobě.

Metoda 6 Sigma:
  6 Sigma je vlastně určitým zpřísněním metody RSS. Pro některé výrobky je počet zmetků (vlastně 2700 zmetků na milion součástí) stále moc velký. Navíc se střední průměrná hodnota rozměru posouvá působením různých vlivů (např. opotřebení nástrojů), často až o 1,5σ od původní hodnoty - viz obr. níže. Takový posun znamená u výroby se způsobilostí ±3σ asi 67000 nevyhovujících výrobků z milionu vyrobených, tedy téměř 7% a to už může znamenat vysoký nárůst nákladů.
Jak tedy napovídá název, tato metoda předepisuje tolerance se způsobilostí ±6σ. V takovém případě je i při posunu střední hodnoty o 1,5σ počet zmetků pouze 3,4 na milion. Pro tuto metodu je zaveden modifikovaný název indexu způsobilosti - Cpk.
Kde koeficient k značí poměr mezi posunutím střední hodnoty a polovinou tolerančního pole. Pro metodu 6 Sigma při posunu střední hodnoty o 1,5σ můžeme počítat:

Využití je pro velmi přesnou výrobu a pro výrobu ve velkých objemech. 


Z popsaných metod vyplývá, že je nutné zvážit, která metoda pro danou výrobu bude výhodnější, což bude záviset především na objemu výroby, složitosti výrobku (počet dílčích členů v rozměrovém obvodu) a na 100% nahraditelnosti.


středa 5. června 2019

Inventor a aktualizace Windows 10 May 2019 Update (1903)Uživatelé Inventoru různých verzí mohou v některých případech narazit na problémy po aktualizaci operačního systému Windows 10 "květen 2019" (tedy verze 1903). Autodesk i Microsoft pracují na vyřešení těchto problémů. Nicméně pokud jste uživatelem Inventoru, doporučujeme odložit aktualizaci na Windows 10 "May 2019" až na pozdější dobu.

Různé typy problémů jsou hlášeny ve všech aktuálních verzích Inventoru - od verze 2020.0.0, přes 2019 a 2018, až po 2017 a 2016.

Typické hlášené problémy:

 • Obsahové Centrum (pád aplikace při změně velikosti normálie z kontextového menu nebo při vkládání z lokálního OC - hlášení "Autodesk Inventor přestal pracovat")
 • Prostředí potrubních prvků (chybné zobrazení vzdálenosti, chybné uchopení, chybné ikony)
 • iSoučásti a iSestavy - nelze upravit rodinu

Pokud už máte květnový update Win 10 nainstalován, pokuste se odinstalací vrátit k předchozí verzi 1809. Vyzkoušejte rovněž nainstalovat poslední aktualizace pro vaši verzi Inventoru, nebo spustit "Nástroj k resetování aplikace Inventor" (Inventor Reset Utility, z menu Start). Chyba Obsahového centra se obvykle neprojeví u OC řízeného Vaultem.

Vaši aktuálně nainstalovanou verzi systému Windows 10 zjistíte zadáním příkazu WINVER v příkazovém okně (Win+R).

úterý 30. dubna 2019

Novinky VR aplikace Autodesk VRED 2020

Autodesk VRED je profesionální aplikace pro tvorbu produktových 3D vizualizací, virtuálních prototypů a virtuální reality, a to především v automobilovém průmyslu. Umožňuje vytvářet přesvědčivé prezentace výrobků, připomínkovat designové varianty a tvořit virtuální prototypy v reálném čase.

Nová verze VRED 2020 doplňuje funkce zefektivňující tvorbu virtuálních prototypů:

Vylepšený import CAD modelů CATIA
Volba "Import Coordinate Systems" pro import transformačních skupin s vlastními souřadnicovými systémy v modelech z CATIA V5.

Shader "zaoblené hrany"
Raytracing shader simulující zaoblení navazujících ploch.

Cryptomatte - maskování objektů
Tvorby masky objektů během renderingu jako postprocessing funkce.

Web Shop
eStore s materiály a látkami pro snadný import obsahu do VRED.Perspective Camera Matching - nastavení pohledu
Snadné nastavení ohniskové vzdálenosti a natočení kamery pro bezešvou integraci vašeho modelu do scény.

Vylepšené API funkce Python pro tvorbu vazebSpráva voleb typu exportu renderingu

Integrace s Autodesk Shotgun pro snazší správu digitálního obsahu

Více na stránce Autodesk VRED

pondělí 8. dubna 2019

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection - novinky 2020

V minulých dnech jsme představili novinky Inventoru 2020, AutoCADu 2020 a řady dalších produktů Autodesk ve verzi 2020. Všechny strojírenské produkty jsou k dispozici buď samostatně, nebo jako součást konstrukční a výrobní sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection 2020 (PDMC). Ta se stává velmi atraktivním produktem pro strojírenskou konstrukci, projekci i výrobu, včetně moderní aditivní výroby a díky zahrnutí Fusion 360 i pro generativní navrhování.

Kromě základních CAD/CAM produktů zde naleznete i řadu dalších produktů a rozšíření, které zásadně zvyšují hodnotu této kolekce. Za několikaletou historii zde přibývaly produkty pod svými původními názvy. Pro zjednodušení a zpřehlednění funkcionality nyní došlo ve verzi 2020 k přejmenování několika produktů této sady. S ohledem na to, že jádrem Product Design & Manufacturing Collection 2020 je Inventor 2020, došlo k následujícím změnám názvů:

 Samozřejmě ale nejde jen o přejmenování, podívejme se na nové funkce těchto produktů sady Product Design & Manufacturing Collection 2020.

Inventor Nastran 2020


Mezi nejdůležitější moduly patří jistě Nastran-In CAD, který rozšiřuje základní simulační funkce Inventoru o velmi pokročilé nástroje MKP výpočtů vhodné pro konstruktéra i profesionálního výpočtáře.  Inventor Nastran 2020 přináší i řadu funkcí původní aplikace Simulation Mechanical, jako je například hydrostatický tlak, studie konvergence, linearizace namáhání.
Inventor Nesting 2020


Velmi významným modulem pro každého, kdo pracuje s plechovými díly a deskovým materiálem je určitě modul Nesting. Do sady PDMC byl přidán dubnu loňského roku a rozšiřuje zde možnosti Inventoru o optimální rozmístění jednotlivých dílů na tabule polotovaru. Spolu s Inventor CAM pak i vygenerovat NC kód pro řezání (laser, plamen, ...).

Nová verze 2020 umí rozpoznávat tvary i na neplechových součástech. Na základě osy Z je schopna i u tvarově složitých dílů automaticky rozpoznat 2D profil. Dodatečně je možné vybrat tvar, který bude pro optimalizaci použit. Dále zde byly rozšířeny možnosti tvorby reportů a jsou použity vylepšené algoritmy pro rozmístění dílů. Aktualizovány byly také popisky tipů.Factory Design Utility 2020


Jedním z nejstarších modulů, ale zároveň modulem s největšími novinkami, je modul Factory Uility. Tento modul není určen jen pro ty, kdo vyvíjí a optimalizují výrobní linky, ale občas ho potřebuje každá firma pro optimalizaci a rozvržení vlastní výroby, či pro vytvoření podkladů pro digitální továrnu.

Asi nejdůležitější věcí je přepracovaný systém ukládání celého návrhu a synchronizace mezi jednotlivými aplikacemi (AutoCAD – Inventor – Navisworks). Celá definice návrhu továrny je ukládána do samostatného souboru „Factory Layout Data“. Následně stačí v jakékoli CAD aplikaci tento soubor otevřít a tím se otevře celý projekt. Nemusíte tak již mít instalovány všechny 3 aplikace. Veškeré soubory a workflow procesy s tímto spojené jsou plně podporovány PDM aplikací Autodesk Vault Professional pro komplexní správu dat.

S touto novou filozofií interakce s projektem jsou spojeny i nové funkce a nový ovládací panel „Prohlížeč rozvržení“, který umožňuje lépe tvořit a vyhledávat data ve vašem projektu.  Panel je integrován do AutoCADu, Inventoru i do Navisworksu. Každý z nich pak plní samostatně svou úlohu v návrhu celé linky.Inventor Tolerance Analysis 2020


Modul toleranční analýzy se objevil jako součást sady PDMC před několika málo měsíci (viz Toleranční analýza pro Inventor). Verze 2020 byla rozšířena o několik dalších funkcí:

 • Vkládání vazeb
 • Podpora podsestav
 • Odsazené vazbyInventor CAM 2020


Většina funkcí bylo přidáno během roku už k verzi 2019 formou aktualizací. Ve verzi 2020 došlo k odladění všech stávajících funkcí a zároveň bylo odstraněno přes 200 nahlášených problémů.

Nicméně i tak byly do verze 2020 přidány nové funkce, a to hlavně v oblasti postprocesorů – do jádra byl přidán parametr „reset“ os, využitelný hlavně pro více-osé postprocesory. Verze 2020 dále nabízí plnou podporu CAM funkcí v rozvinech plechových dílů, pro 2D profilové obrábění.

pátek 29. března 2019

Novinky Nastran In-CAD 2020 (Inventor Nastran)

Nová sada produktů verze 2020 přináší novinky i pro integrované simulační řešení pro výpočty pomocí Metody konečných prvků (MKP) - Nastran In-CAD. A změna se týká hned názvu aplikace. Aby bylo lépe patrné provázání s klíčovou aplikací Autodesku pro strojírenské navrhování - s Autodesk Inventorem, je nový název aplikace upraven na Autodesk Inventor Nastran 2020. Další vylepšení si pojďme představit v následujících kapitolách.

Studie konvergence řešení

Kdo používal základní výpočtový MKP modul Autodesk Inventoru, možná ví, že obsahuje možnost nastavit automatické přesíťování modelu v kritických místech na základě konvergence výsledku řešení, nejčastěji napětí von Mises, k jediné hodnotě. Stejná funkčnost je nyní dostupná i v rámci Inventor Nastran 2020.

Uživatel má možnost zvolit, zda bude docházet ke globálnímu přesíťování modelu, nebo k lokálnímu přesíťování pro stanovené procento elementů s maximálními chybami výsledků. Úspěšnost řešení je následně možné zhodnotit pomocí grafu konvergence řešení.

Kromě výše uvedeného automatického přesíťování stále zůstává možnost prověřit konvergenci řešení ručním přesíťováním modelu a následným srovnáním výsledků.

Spolupráce s Autodesk Vault

Od verze 2020 je možné uchovávat výsledky výpočtů v úložišti Vault pomocí PKG souboru (tzv. balíčku), který je připojen do analyzovaného dokumentu Inventoru (*.ipt nebo *.iam) jako soubor třetí strany.
Podmínkou je, že analyzované soubory musí být otevřeny z pracovního adresáře Vaultu. Výsledky v PKG souboru je poté možné načíst do Inventor Nastranu pro jejich zobrazení, nebo aktualizovat po nově provedené simulaci.
 

Hydrostatický tlak

Tlak vyvolaný na těleso ponořené v kapalině je možné zadávat novým typem zatížení Hydrostatic Load. Pro zadání je nutné znát bod na hladině kapaliny, směr hloubky kapaliny, hustotu kapaliny a popř. tlak na hladině kapaliny.

Další novinky

Mezi další novinky verze Inventor Nastran 2020 se řadí např. vylepšení v oblasti práce s modely z generátoru rámové konstrukce (rychlejší ukládání, oprava chybného skrývání objemových těles nebo omezení chybného výběru objektů náčrtu), přejmenování tabulek pro závislosti materiálových charakteristik na teplotě nebo úprava definic odsazení shell elementů od střednicové plochy tělesa.

Viz Inventor Nastran, viz Inventor Professional a viz novinky Inventor 2020.

středa 27. března 2019

Novinky Inventor Professional 2020Nový Inventor Professional 2020

Uživatelé CAD aplikace Autodesk Inventor se Subscription nebo Maintenance si nyní mohou aktualizovat svůj konstrukční software na novou verzi "Inventor Professional 2020". Nová verze je k dispozici na Autodesk Account. Česká verze bude k dispozici za pár týdnů. Nový Inventor přichází 20 let po uvedení první verze této populární aplikace.

Co nového nabízí verze 2020?

Inventor v nové verzi 2020 se zaměřil na zvýšení výkonu - zejména ve velkých sestavách, tvarově složitých dílech a generátoru rámových konstrukcí. Rovněž rozšiřuje možnosti spolupráce s okolními systémy, nabízí zcela nový Inventor View a spoustu vylepšení standardních funkcí tak, aby uživatelům umožnil získat a udržet náskok ve vývoji výrobků před požadavky trhu.

Řada z doplněných funkcí vznikla na přímý podnět uživatelů z fóra Inventor Ideas. Máte-li nápad na další vylepšení, dejte vědět firmě Autodesk nebo nám v CAD Studiu.

V tomto článku uvádíme hlavní funkce, další novinky pak uvidíte při našem živém vysílání Autodesk LIVE 2020 dne 25.4.2019. Nezapomeňte se registrovat.

Zvýšení výkonu

Stejně jako v každé z několika předchozích verzí se Autodesk zaměřil na novinky v oblasti zvýšení výkonu při práci s velkými sestavami. Můžete se tak těšit na výrazné zrychlení při operacích:
- Posunutí pohledu/Zoom/Otáčení při vybraném větším množství komponent,
- Zvýšení výkonu při práci s polem komponent,
- Vypínání zapínání viditelnosti komponent v kontextovém menu pro Pohledové reprezentace
- Pole virtuálních komponent
- Výběr komponent oknem
- Výrazné zrychlení spouštění a ukončování příkazů ve velkých sestavách. A to od modelování po vkládání a tvorbu 2D či 3D náčrtů, práci s vloženým DWG (import, podložení, AnyCAD, … ), s volnoplošnými modely a spousty dalších.

Workflow řízení sestav pomocí skeletonu je nyní podporováno i v Expresním módu. Kombinací obou těchto metod tak získáte velmi výkonný nástroj pro práci s velkými sestavami.

Výkresy
- Zvýšení výkonu při náhledu výkresového pohledu
- Možnosti změny zobrazení skrytých hran z kontextového menu „Možnosti skrytých hran“
- Rychlejší tvorba Pomocného pohledu, což je nejvíce znát právě u velkých sestav.


Nastavení grafického prostředí

Inventor obsahuje spoustu možností pro nastavení grafického výkonu vzhledem k požadavkům na kvalitu a výkon celého systému. Rozdílně nastavujeme prostředí pro práci s velkými sestavami či tvarově složitými díly či požadavku na kvalitu zobrazení. Verze 2020 přináší přednastavené grafické prostředí, kdy uživatelé mění grafické prostředí s ohledem na výkon či kvalitu grafického vykreslování jedním tlačítkem. Uživatelské rozhraní

Toto kontroverzní téma vždy vyvolá řadu rozporuplných reakcí. Ale i na naší poslední konferenci CADfórum zaznělo hned několik názorů, že Inventor potřebuje nový kabát, nové uživatelské rozhraní. Inventor 2020 je kompletně přepracován do nového hávu a vzhledu ikon. Jsem zvědav, kolik uživatelů na to bude reagovat zcela odlišným způsobem. Vývoj ale zastavit nelze a Inventor prostě nový vzhled potřebuje. Podobně jsou na tom i další aplikace jako je AutoCAD, Revit, atd. Změny jsou vyvolány i nutností podpory moderních 4K monitorů.
 

Solid Sweep  (Tažení objemu po křivce)

- Funkce tažení umí využít jako tvořicí prvek i těleso. Těleso je možné táhnout po 2D i 3D křivce, přičítat a odečítat objem či řešit průnik takto vniklých těles. Získáte tak tvarově velmi složitý model vyrobitelný např. obráběním pomocí kulové či válcové frézy. Modelováním tak vytvoříte zcela reálný výsledný tvar šneků či jiných tvarových prvků.


Unwrap Faces (Rozvinutí obecných ploch)

- Zobecňuje stávající funkci rozvinu plechu. Jedná se o jeden z nejsložitějších výpočtů, kdy se pomocí MKP provede rozvin, rozbalení obecných (tvářených) ploch. Systém umí vytvořit rozvin obecných ploch s velkými deformacemi. Ať to jsou lisované plechové díly či obalující tkaniny.  
- Pro výpočet rozvinutí je možné vybírat směr, v němž je počítáno, řetězení ploch a řadu dalších parametrů.


Generátor rámů a rámových konstrukcí

- Generátor rámů je jedním z modulů, který doznal velkých změn. A mohu podotknout, je to jen začátek. Zásadně se vylepšil způsob vkládání jednotlivých profilů, který rozšiřuje možnosti orientace a počátku vkládání. Eliminuje tak nutnost následné editace vložených profilů. 
- Do definice profilů přibyly další způsoby ukončení při vzájemném ořezání profilů. Je možné tak nastavit, zda profil bude vyříznut přesně (přesné tvarové ořezání) či dle jednoduššího způsobu výroby (řezání či frézování 90st.). 


- Důležitou funkcí je přidání zcela nové funkce: Záslepky. Umožňuje tak rychlou tvorbu jak záslepek dutých profilů (jekly, trubky, …), tak i patek pro všechny typy profilů.


Podpora více monitorů

- Důležitá novinka. Nyní můžete používat jeden Inventor ve více oknech na více monitorech. Standardní pracoviště konstruktéra tak lépe využije více monitorů. Libovolné okno dokumentu Inventoru teď můžete samostatně přetáhnout na jiný monitor. 
 


Inventor Read Only (náhrada Inventor View)

- Při instalaci nyní vznikne samostatný zástupce pro spuštění Inventoru v režimu ReadOnly (pouze pro čtení). 
- Jeho možnosti zobrazení, odměřování a tisku jsou podstatně rozsáhlejší než u staršího Inventor View. 
- Jedná se o nástroj pro prohlížení všech Inventorem vytvořených dat (IAM,IPT,IPN,IDW/DWG) bez nutnosti licence (např. v rámci Trial verze Inventoru).
- Podporuje všechny typy modelů kromě objektů vytvořených speciálními doplňky jako je Nastran In-CAD či HSM.
- Původní verze Inventor View je z Instalace Inventoru odebrána a bude k dispozici samostatně nebo jako součást Autodesk VaultA na závěr pár dalších vybraných vylepšení:

V prostředí náčrtu byl změněn algoritmus pro výběr smyček a regionů. Lépe a rychleji Inventor vyhodnocuje, co a jak lze využít pro následné 3D operace (rotace, vysunutí, tažení, …. )
Závity v sestavách a svařencích 
Podpora závitů při výběru více ploch najednou 
AnyCAD. Zrychlená a vylepšená funkce AnyCAD s podporou dalších CAD formátů 
Aktualizace a rozšíření Obsahového centra
Nástroj pro Migraci a přenos nastavení z předchozí verze 
Týká se hlavně uživatelů, kteří si chtějí instalovat Inventor sami. Jinak podotýkám, vždy je lepší si instalaci i migraci nastavení nechat provést lidmi, kteří to dělají denně, což jsme pro Vás právě my. 

Přehled novinek - série videoukázek:


Download Trial verze bude k dispozici na cadstudio.cz/trial. Cenové informace najdete na shop.cadstudio.cz.

Registrujte se na konferenci Autodesk LIVE 2020. Viz též novinky AutoCAD 2020 a novinky Vault 2020.

Novinky Autodesk Vault 2020

PDM aplikace Autodesk Vault Professional poskytuje nástroje pro pokročilou správu návrhových dat (CAD/CAM/CAE/BIM) a je integrována do více jak 30 návrhových aplikací společnosti Autodesk. CAD Studio v ní pak svými doplňkovými nástroji automatizuje rutinní úlohy konstruktéra a pomocí ERP Connectoru propojuje konstrukční data s podnikovými informačními systémy (ERP). Teprve takováto ucelená řešení přináší ty největší časové úspory přípravy výkresové dokumentace a zásadně zpřesňují tok dokumentace firmou, s vysokou úrovní bezpečnosti.

Verze Vault 2020 přináší řadu nových funkcí v oblasti integrace s CAD systémy, zlepšení využití stávajícího návrhu pomocí nových funkcí nástroje Kopírování návrhu, vylepšení souborů PDF a novou podporu přepínání jazykové mutace. Spousta vylepšení je provedena právě na podnět Vás, uživatelů a to pomocí portálu Autodesk Ideas. Nová verze je k dispozici ke stažení na Autodesk Account.

Novinky včetně praktických ukázek budeme prezentovat na živě vysílané konferenci Autodesk LIVE 2020 pořádané dne 25.dubna. Registrujte se včas.

Kopírování návrhu

Dialog Kopírování návrhu zůstává spuštěný nezávisle na hlavní aplikaci Vault. Znamená to, že můžete ovládat klienta Vaultu a vedle toho postupně připravovat kopírování návrhu.

Dialog Kopírování návrhu obsahuje standardní kontextové menu „Soubor“, „Zobrazit“, „Akce“ „Možnosti“ a „Nápověda“

V hlavním zobrazení jsou nyní k dispozici pohledy složky a seznamu. Máte možnost snadno přepínat mezi zobrazením seznamu, stromu nebo složky. V zobrazení seznamu můžete použít filtrování sloupců. Můžete zde upravovat i název a cestu cílové položky.


Ve složce Dokumentace jsou vidět výkresy.
Po provedení Kopírování návrhu můžete pomocí nového kontextového menu hned otevřít zdrojovou či složku.

Při použití číselníku se zobrazí nový název.
Pro vlastní kopírování je velmi užitečná funkce pro odstranění kořenového uzlu i se všemi jeho podřízenými položkami. Dále pak funkce pro hledání a nahrazení.Při kopírování máte možnost nechat odebrat objekt rozpisky a všechny přílohy dokumentů návrhu. Před kopírováním se spustí kontrola duplicitních názvů a práv ke složce, zcela tak odpadají problémy při vlastním kopírování.


Velmi důležitou novinkou je kopírování celé větve do nové složky, přičemž zachovává původní strukturu složek. Pro zrychlení práce pak mají všechny příkazy v Kopírování návrhu svoji klávesovou zkratku.


Publikování PDF souborů

Řada subdodavatelů či spolupracujících firem vyžaduje dokumentaci předávanou ve formátu PDF. Pro její tvorbu je možné využít přímo funkcí Autodesk Vaultu. Ne všem zákazníkům ale možnosti Vaultu dostačují, proto nabízíme vlastní aplikaci CADStudio Vault Publisher, která řeší tvorbu nejen PDF, ale i všech běžně požadovaných formátů (rozviny plechu v DXF či GEO, exporty STEP, SAT a řadu dalších formátů), a to nejen nejen z dat Inventoru či AutoCADu, ale i z Office. Umožňuje široké možnosti nastavení jak pro automatický export při změně stavu, tak i pro export na požádání. Data automaticky zařazuje zpět do Vaultu, připojuje k souboru či položce.
Takže pár novinek k publikování PDF pomocí Vaultu:
Vault 2020 rozšiřuje možnosti publikování PDF souborů i v jiném stavu životního cyklu než je „Uvolněno“.  Máte možnost konfigurovat možnost publikování souboru PDF tak, aby byl synchronizován s výkresem. Nově je možné Synchronizovat stav životního cyklu a revizi jako zdroj. Tato možnost umožňuje, aby měl publikovaný soubor PDF i jeho zdrojový soubor stejný stav životního cyklu a hodnotu revize.Nově máte možnost Automaticky publikovat PDF soubory mimo úložiště Vault (podobě jako to znáte s DWF). Tvořit PDF ručně, na požádání.

Nové možnosti externí spolupráce

V minulé verzi jsme Vám představili možnost synchronizace projektu do cloudového prostředí Fusion Team. Verze 2020 přináší rozšíření této funkčnosti a nově má možnost synchronizovat projekt i do prostředí „BIM 360“.

Funkčnost Project Sync umožňuje oboustranný přenos dat mezi Vaultem a zvoleným cloudovým úložištěm (Fusion Team a nově BIM 360). Zabezpečuje řízený přenos vybraných dat spolupracujícím firmám, kooperantům, zákazníkům, a to včetně jejich zpětného načtení do Vaultu jako další verze upraveného dokumentu. Tato funkčnost může zcela eliminovat posílání souborů e-mailem či přes veřejná úložiště, eliminuje používání VPN a pouštění externistů do vlastní podnikové sítě. Zásadně tak roste bezpečnost dat a práce s nimi. Vlastní  synchronizace dat funguje automaticky, na základě nastavení administrátora.

Externisté pak mou data z cloudu stahovat pomocí aplikace Autodesk Desktop Connector, která řeší synchronizaci mezi cloudem a pracovištěm bez Vaultu. Každý externista má přístup pouze k vybrané složce a vybraným datům v bezpečném cloudovém úložišti.

Tato funkčnost je k dispozici pouze pro uživatele Vaultu Professional.


Možnosti nástroje Synchronizace projektu: 


Zohlednění vztahů aplikací CAD a práce s referencemi
Definování a správa více mapování
Synchronizace libovolným směrem nebo oběma směry
Možnost plánovat synchronizaci
Selektivní filtrování souborů k odeslání
Možnost synchronizovat soubory z více složek v úložišti do jedné složky v cloudové jednotce pomocí propojení souborů

Ostatní vylepšení


Nová vlastnost „Má výkres“ určuje, zda daný model má asociovaný jeden či více výkresů. Pomocí této vlastnosti je možné lépe analyzovat úplnost projektu. V předchozích verzích příkaz Přejít do složky úložiště v doplňku Inventor Vault Add-In otevřel novou instanci aplikace Vault Client, i když byla aplikace Vault Client již spuštěna. Ve verzi Vault 2020 platí, že pokud je již aplikace Vault Client spuštěna, přejde tento příkaz k souboru v její aktuální instanci. To samé platí při spouštění odkazu např. z e-mailu.

Podpora aplikace Inventor Read Only (viz novinky Inventoru 2020)

Prohlížení souborů je tak možné volit mezi Inventor View a Inventor ReadOnly. V závislosti na tom, co bylo nainstalované dříve.

Přepínání jazykové mutace Vaultu

Instalace Vaultu 2020 obsahuje samostatně instalovatelné jazykové balíčky (language packy), které umožňují přepnout uživatelské rozhraní do vybraného jazyka. Uživatel si může připravit zástupce pro vybrané jazykové mutace (podobně jako je tomu např. u AutoCADu a Inventoru).

Pro všechny, kteří mají implementaci provedenou firmou CAD Studio, kontaktujte prosím Vašeho obchodníka pro možnost provedení upgrade našimi pracovníky. Viz též Autodesk Vault.Viz též novinky AutoCAD 2020 a novinky Inventor 2020.

pondělí 25. února 2019

Postprocesory pro Fusion 360 a Inventor HSM (Autodesk HSM)

Haas

Firma CAD Studio má dlouholeté zkušenosti se zakázkovou tvorbou a laděním postprocesorů na míru dle požadavků, pro konkrétní obráběcí stroje zákazníka, respektující jejich řídicí systémy, dostupné funkce a strojní vybavení CNC stroje. Zpracováváme postprocesory pro řídicí systémy od těch nejznámějších (Haas, Heidenhain, Fanuc, Siemens, DMG, Mach3...) až po atypické, od téměř neznámých výrobců.

Optimalizujte výkon vašeho CNC


Proces přípravy postprocesoru u naší společností začíná již v počátcích úvodními konzultacemi se zákazníkem o potřebných technologiích, které mají být na stroji používány, komunikací s dodavatelem obráběcího stroje a zajištěním všech potřebných podkladů, jakými jsou strojní manuály nebo ověřené NC-kódy. Během přípravy postprocesoru dle dostupných podkladů čerpáme také z vlastních znalostí o obráběcích strojích, případně vedeme konzultace s dodavatelem CNC stroje o dostupných funkcích a možnostech konkrétního CNC stroje.

Následující fází je odladění postprocesoru přímo na stroji se součinností zákazníka, kdy je NC-kód testován na potřebných obráběcích technologiích a je přizpůsobován na míru danému stroji a dalším požadavkům obsluhy stroje a CAM programátorů. Součástmi našich postprocesorů mohou být strojní časy v NC-kódech a další potřebné informace o právě obráběné součástce a použitých nástrojích, parametrické posuvy strojů, bezpečné odjezdy a rovnání rotačních stolů nebo hlav u pětiosých strojů, podprogramy, vrtací cykly, cykly obrobkových a nástrojových sond, atd.

Po předání postprocesoru zákazníkovi následuje testovací období postprocesoru, kdy je postprocesor v případě potřeby dále drobně upravován a doplňován. Toto testovací období zpravidla nepřesahuje 2 měsíce a jsme během něj v úzkém kontaktu se zákazníkem.


Přehled již zrealizovaných zakázkových postprocesorů od CAD Studia najdete na stránce CAM postprocesory.

čtvrtek 7. února 2019

Aktuálnost instalovaných CAD aplikací a rizika používání starých verzíUdržovat či neudržovat CAD aplikace aktuální? V jakých periodách je nejlépe upgradovat? Vyplatí se nechat verzi „zamrznout“? Jaká jsou rizika?  To jsou otázky, na něž se pokusím v tomto článku odpovědět.


Dovolte mi na začátek roku takové malé zamyšlení. Protože jsme na blogu zaměřeném hlavně na technickou stránku věci, zamysleme se z technického pohledu nad tématem, se kterým se jako firma setkáváme v poslední době velmi často - zda a jak udržovat aplikace aktuální. Především tedy CAD/CAM a PDM aplikace.

S ohledem na přechod Autodesku z prodeje pevných licencí na pronájem se otvírá řada otázek kolem aktuálnosti aplikací. Někteří zákazníci se rozhodnou mít trvale aktuální software a jiní zase preferují licence tzv. zmrazit a používat několik let stále stejnou verzi. S volbou strategie upgrade vyvstává řada zcela nových otázek a možných problémů.

CAD data

Co může volba strategie přinést? Podívejme se nejprve na hledisko CAD dat jako takových. Za mou více než 18letou praxi s Inventorem nenastala situace, že bych data z předchozích verzí neotevřel a nemohl s nimi pracovat. Takže z tohoto pohledu je to celkem bez problémů. Poslední dvě verze Inventoru dokonce podporují načítání dat ve formátu novějších verzí Inventoru. Nicméně, pokud datově spolupracujete s dalšími firmami, věřte, že není dobré být mezi nimi "na chvostě" co do aktuálnosti verze software - přiděláváte si komplikace.

Kdy se ale dostáváme do potíží, jsou situace, kdy máte instalované speciální aplikace či spravujete data v nějakém inteligentním úložišti typu Autodesk Vault. Čím sofistikovanější řešení, tím je závislé na více různých okolnostech, jako je podporovaná verze SQL, podporované Windows, ... Tím je přechod složitější a upgrade podléhá zcela jiným pravidlům.

Operační systém

Pokud se podíváme na konkrétní příklady dopadů volby strategie, začněme tím nejčastějším, a to je podpora operačního systému. Verze OS je věc, která významně ovlivňuje funkčnost veškerého CAD a PDM softwaru. Tím, že jsme ve většině případů závislí na Microsoftu, tak jakákoli aktualizace OS může způsobit nějakou nefunkčnost instalovaného aplikačního softwaru. Pokud chcete používat starší verzi software, pak je nutné si tento aspekt ohlídat. A buďto aktualizace OS zcela vypnout, a jít do bezpečnostního rizika, nebo se podřídit riziku nefunkčnosti CADu.

Dalším rizikem je nákup nového hardware (např. po havárii stávajícího) - ten prostě se starým OS již nekoupíte a na nový OS se již nemusí podařit vaši starší CAD aplikaci nainstalovat a používat ji. Konkrétní verze CAD software je podporována pouze v konkrétních (zpravidla v době jeho uvedení aktuálních) verzích operačních systémů - ne starších, ne novějších.

Jak Microsoft včas avizoval, podpora Windows 7 končí za necelý rok. A tím také končí podpora řady starších verzí CAD či PDM aplikací. Viz kompatibilita s Windows 10.

Systémy pro správu dat

PDM systémy typu Autodesk Vault dokáží neskutečně zrychlit návrhové práce a ušetřit spousty času při správě dat a za pomoci dalších doplňků (CADStudio Vault Publisher, Vault ERP Connector,… ) zcela odbourat řadu rutinních činností jako je propojení s ERP či generování výstupních souborů typu PDF, DXF, SAT, …. Na straně druhé ale vyžadují péči a stálou údržbu.

Upgrade takového uceleného systému musí zohlednit jak update PDM software, tak i CADu, ale především také upgrade systémových aplikací jako je SQL Server či operační systém (Windows, Windows Server).

Vault je možné upgradovat maximálně ob 1 verzi, větší "odstup" není výrobcem podporován. Pak např. upgradovat databázi starou 7 let znamená aktualizovat celkem 3x, a to už často nemusí projít tak úplně hladce. Každá z verzí Vaultu požaduje jiný SQL a OS. Znamená to připravit řadu různých (dnes ideálně virtuálních) prostředí a v postupných krocích databázi upgradovat a migrovat. Pokud se vyskytne problém se starou databází, pak po výrobci software již těžko budete po letech požadovat opravu. U Autodesku je to celkem v pořádku, plně podporuje až 3 verze zpět. Ale i tak, migrace 7 let staré PDM databáze se pak může stát neřešitelnou. 

Bezpečnost

Problémem je, že nejen na nepodporované verze operačního systému, ale ani na již nepodporované verze CAD či PDM software už nejsou vydávány aktualizace, včetně bezpečnostních aktulizací. Váš systém i aplikační software je tak méně zabezpečený vůči nově se objevujícím hrozbám, virům, nebo vůči rizikům překonaných šifrovacích či bezpečnostních protokolů. Vaše CAD aplikace čím dál častěji komunikují s cloud službami (výpočty, sdílení dat, připomínkování, licenční správa) a proto je bezpečnost komunikace významná.

Výkon - rychlost

V oblasti CAD aplikací to nebývá pravidlem, ale v případě Inventoru, zejména jeho nejnovějších verzí, je to významné vylepšení - každá nová verze přichází s dalšími výkonnostními optimalizacemi. Zejména modelování větších sestav, tvorba výkresových pohledů a import/export cizích CAD dat jsou v nových verzích podstatně rychlejší. Komu by se chtělo ztrácet čas prací v pomalejší verzi?
Funkčnost

Do rozhodování, zda mít či nemít software stále aktuální, vstupuje ještě jedna, ne zrovna nepodstatná otázka - a to, co vlastně nové verze přinášejí za funkce. Hodně toho je vidět už i na tomto blogu, s každou novou verzí přicházejí spousty vylepšení a nových funkcí. V rámci strojírenské konstrukční sady se objevují zcela zásadní nové funkce, jen za poslední rok se například objevily nástroje a moduly Nesting utility, Generativní navrhování, Topologická optimalizace, Toleranční analýza, Sdílené pohledy, nové CAM strategie, 3D tisk, nové cloudové aplikace. A určitě i letos se máme na co těšit. Využití těchto nových funkcí významně zvyšuje produktivitu - nejen u konstrukční a vývojové práce ale i u obchodních procesů - a tím vaší firmě pomáhá udržet si náskok před konkurencí.


Co ještě dodat? Finanční stránku v článku nezmiňuji, ale je zapotřebí si uvědomit, kolik stojí cena licence oproti ceně konstruktéra. Zda se opravdu nevyplatí udržovat si stále nejproduktivnější verzi CAD a PDM software a zároveň tím eliminovat rizika nefunkčnosti klíčových konstrukčních nástrojů a s nimi spojené případné výpadky ve výrobě.