úterý 16. července 2019

Novinky Autodesk Inventoru 2020.1Nově uvedená aktualizace Inventor 2020.1 je dostupná pro předplatitele na Autodesk Account nebo přes Desktop App. Tento update přináší řadu nových funkcí a zároveň opravuje některé chyby nahlášené uživateli. Mimo jiné i chybu kolize s květnovou aktualizací Windows 10.

Sestavy

Vylepšení Generátoru rámových konstrukcí
  • Kapátko kopírování vlastností dříve zůstávalo u příkazů Vložit a Změnit aktivní, a pokud jste chtěli vybrat více členů rámové konstrukce, které se měly změnit, bylo nutné kliknout na možnost Vybrat. Chování se změnilo na následující:
   • Vyberte členy rámové konstrukce, které chcete změnit.
   • Aktivujte kapátko a vyberte člen, ze kterého chcete vlastnosti zkopírovat.
   • Zkopírované vlastnosti se použijí v náhledu u vybraných členů a vy můžete pokračovat ve výběru nových prvků, které chcete změnit.
   • Dokončete operaci kliknutím na tlačítko OK nebo Použít.
  • Při použití příkazu Vložit nebo Změnit se manipulátor rámové konstrukce zobrazí v místě, kam kliknete myší.
  • Nyní můžete členy rámové konstrukce zrcadlit přímo v dialozích Vložit a Změnit nebo pomocí ikony v zobrazení.
   Poznámka: Možnost Zrcadlit není k dispozici u zakřivených členů rámové konstrukce.
Vylepšení modulu Design Accelerator
Několik dialogů Generátoru komponent bylo vylepšeno tak, aby podporovalo vložení komponenty do hlavní sestavy. To umožňuje vložit komponentu jako samostatnou součást přímo do hlavní sestavy. Dříve bylo tyto komponenty možné vkládat pouze jako podsestavy. V dialogu můžete pomocí možnosti Povoluje/zakazuje strukturu podsestavy přepínat mezi vkládáním komponenty nejvyšší úrovně a komponenty podsestavy.

Vylepšení ikon typu "Nevyřešeno"
Ikona Nevyřešeno a možnost místní nabídky Vyřešit soubor byly následovně vylepšeny:
 • Ikona Nevyřešeno v poli filtru vyhledávání nyní zobrazuje značku, která je konzistentnější s ikonou zobrazovanou vedle nevyřešených komponent v Prohlížeči sestavy.

 • Ikona Nevyřešeno se nyní zobrazuje vedle možnosti místní nabídky Vyřešit soubor.


Vylepšení polohových reprezentací
V prohlížečích modelu a reprezentací nyní můžete přesouvat polohové reprezentace a měnit jejich uspořádání přetažením, stejně jako je to možné u zobrazení návrhů v Prohlížeči sestavy. Výběry lze spravovat pomocí standardních kláves systému Windows, Ctrl a Shift.
Přetažení myší není podporováno v následujících případech:
 • Když přesouváte polohovou reprezentaci z nadřazené složky.
 • Když měníte uspořádání hlavního uzlu.

Vylepšení rozpisky
Pomocí nové možnosti Vytvořit virtuální komponentu můžete prostřednictvím dialogu Rozpiska vytvořit virtuální komponentu. Virtuální komponenta se zobrazí v dolní části prohlížeče sestavy.

Součásti

Zobrazení rozšířených informací v prohlížeči povoleno pro více příkazů
Možnosti Zobrazit v prohlížeči rozšířené informace za názvy uzlů prvků (k dispozici v dialogu Možnosti aplikace na kartě Součásti) a Zobrazit rozšířený název (k dispozici v nabídce nástroje v prohlížeči modelu) byly rozšířeny o podporu následujících příkazů:
 • Plech > Upravit
  • Vyjmout
  • Zkosení rohu
  • Zaoblení rohu
  • Vystřižení rohu
  • Razník
 • Plech > Vytvořit
  • Ohnutí
  • Lem
  • Ohyb
 • 3D Model > Upravit
  • Skořepina
  • Rozdělit
  • Pole
  • Kombinovat
  • Ohnutí součásti
 • 3D Model > Pole
  • Zrcadlit
  • Obdélníkové
  • Kruhový
  • Řízené náčrtem
 • 3D Model > Vytvořit
  • Reliéf
 • 3D Model > Povrch
  • Prodloužit
  • Přímková plocha

Vylepšení odvozené komponenty
Nastavení asociativního propojení v dialozích Odvozená součást a Odvozená sestava nyní zůstávají zachována mezi relacemi aplikace Inventor. Pokud například zaškrtnete políčko, bude zaškrtnuto i při příštím otevření dialogu ve stejné i budoucích relacích aplikace Inventor.

Vylepšení zrcadlení součásti
Možnosti pracovní roviny v dialogu zrcadlení součásti, který otevřete pomocí pásu karet, karty 3D model > panelu Pole > příkazu Zrcadlit, byly aktualizovány. Možnosti pracovní roviny nyní zobrazují:
 • Vertikální místo horizontálního rozložení
 • Popisky nástrojů
 • Popisný text

Vylepšení funkcí

Příkaz Díra
Při umísťování děr můžete kontrolovat vytváření středových bodů přepnutím možnosti Povolit vytváření středových bodů. Pokud je možnost VYPNUTA, přijímá se jako zadání pouze existující geometrie založená na náčrtu. Pokud je možnost ZAPNUTA, není zadání omezeno na geometrii náčrtu.

Náčrt

Vylepšení horizontální vazby
Pomocí nové klávesové zkratky (stiskněte značku spojovníku na klávesnici) spusťte příkaz Horizontální vazba.

Odkazování na kóty
Chcete-li odkazovat na existující kóty náčrtu, klikněte při úpravě kóty na kótu, na kterou chcete odkazovat.


Výkresy

Vylepšení prohlížeče výkresu
iVlastnosti komponenty lze nyní otevřít prostřednictvím místní nabídky prohlížeče výkresu. Klikněte pravým tlačítkem na komponentu v prohlížeči a v místní nabídce vyberte možnost iVlastnosti.

Nový vizuální prvek pro kopírování vlastností [kóty]
Za účelem zvýraznění dostupnosti možnosti Kopírovat vlastnosti v prostředí výkresu byla do místní nabídky Kopírovat vlastnosti přidána ikona kapátka.

Obecné

Dialog iVlastnosti rozšířen o podporu kontroly pravopisu
Když je nyní povolena možnost Kontrola pravopisu (na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace), aplikace Inventor během psaní do jakéhokoli pole v dialogu iVlastnosti automaticky kontroluje pravopis.
Poznámka: Když dialog iVlastnosti otevřete mimo aplikaci Inventor, například prostřednictvím Průzkumníku Windows, je kontrola pravopisu zakázána.

Vylepšení karty Uživatelské v dialogu iVlastnosti
Byla provedena následující vylepšení karty Uživatelské v dialogu iVlastnosti:
 • Sloupce na kartě Uživatelské v dialogu iVlastnosti se nyní automaticky upraví podle nejdelší hodnoty v každém sloupci. Není již nutné ručně rozšiřovat sloupec názvů či hodnot, aby byly vidět názvy a hodnoty uživatelských vlastností.
 • Nyní můžete vybrat více položek k odstranění nebo zrušit jejich výběr pomocí standardních klávesových zkratek systému Windows, Ctrl+A, Shift a Ctrl:
  • Ctrl+A: Vybere všechny položky.
  • Shift: Vybere nebo zruší výběr jedné položky nebo skupiny navazujících položek.
  • Ctrl: Při kliknutí vybere a přidá jednotlivé položky do sady výběru (nebo zruší jejich výběr a odebere je ze sady výběru).
Podpora vícenásobného výběru v prohlížeči
Nyní můžete vybrat více složek, které jsou na stejné úrovni v prohlížeči modelu, a najednou je odstranit. Dříve bylo možné odstranit v jednu chvíli pouze jednu složku. Pomocí standardní klávesové zkratky systému Windows – Shift – můžete spravovat výběr.

Přejmenování uzlů prohlížeče
Přejmenovat uzly prohlížeče nyní můžete efektivněji. Například změna z malého písmena na velké je přímočará a nevyžaduje již proces o čtyřech krocích.

Vylepšení panelu vlastností
 • Chování polí k úpravě hodnot bylo vylepšeno. Jedním kliknutím vyberete celé pole, hodnotu a jednotky.

 • Kdykoli je zobrazen panel vlastností a existují nevyplněné výběry, funguje klávesa Enter stejně jako tlačítko Pokračovat. Pokud jsou všechny výběry vyplněné, funguje klávesa Enter stejně jako tlačítko OK.
 • V rozevíracím seznamu můžete pomocí klíče znaku (první znak v názvu) rychle vyhledávat a přecházet na položky seznamu.

Vylepšení výkonu

Byl zvýšen výkon v následujících oblastech:
 • Prohlížeč výkresu, zvláště při přesouvání kurzoru nad uzly prohlížeče
 • Možnosti aplikace pro jiná než grafická nastavení při aplikování změn.
 • Zvýšili jsme výkon polí prvků u součásti a sestavy.

3D poznámky a definice založené na modelu

Nyní můžete změnit rovinu poznámek existující 3D poznámky nebo prvku tolerance pomocí nového příkazu úpravy Změnit rovinu poznámek.

Inventor Tolerance Analysis

Bylo přidáno několik vylepšení aplikace Inventor Tolerance Analysis.
 • Plochy se nyní odvozují z vazeb vložení a jsou součástí automatických smyček vazeb.
 • Součástí automatické smyčky vazeb jsou nyní i komponenty podsestav.
 • Pokud vazba proti sobě použitá ve smyčce vazeb obsahuje hodnotu odsazení, přidá se hodnota odsazení automaticky do řetězce.

Vylepšení translátoru

Byly vylepšeny následující formáty exportu:
 • Přidána verze formátu CATIA V5-R62019
 • Přidán export do formátu Granite 12
 • Přidána verze JT 10.4. Ve verzi 10.3 a vyšších není k dispozici možnost exportu Brep JT.
Další informace o translátorech a podporovaných verzích naleznete v tipu Inventor 2020 - formáty - import/export/AnyCAD.

Přehled novinek:


Informace o opravách chyb ve verzi 2020.1 najdete ve fóru na CADforum.cz

pondělí 17. června 2019

Metody toleranční analýzy Autodesk InventoruDimenzování a tolerance jsou kritickou součástí každého konstruování. Jejich použití vyžaduje znalosti o technologických schopnostech, ekonomické produkci a funkcích daného vyráběného produktu. A to se snáze řekne než udělá.

Analýza tolerancí aplikace Autodesk Inventor vám pomáhá analyzovat a definovat správné hodnoty tolerancí, které ovlivňují funkčnost konstrukce z hlediska smontovatelnosti, případně nahraditelnosti a zároveň umožní dosáhnout správného ekonomického výsledku. Tento nový nástroj poskytuje konstruktérovi mnohem větší přehled a povědomí o tom, jak různé vyráběné komponenty vzájemně spolupracují ve svém navrženém prostředí.

Jak bylo zmíněno v předchozím článku (viz Toleranční analýza pro Inventor). Jedná se o analýzu kótovacího řetězce, založenou na metodách stochastických výpočtů, umožňující simulaci tolerance jako součtu rozměrů v přímce (1D). Jednoduché číselné řetězce se skládají z rozměrů jednoho typu, pouze délky nebo pouze úhlů. Tato analýza umožňuje určit, zda díly v dané sestavě splňují požadavky na mechanické seřízení a provoz na základě kumulativních tolerancí jednotlivých dílů.

Na obrázku je znázorněn jednoduchý příklad kótovaného uzavřeného řetězce.


Konstruktér konstruující součást pomocí CAD systému modeluje ideální geometrii. V analýze tolerancí aplikace Autodesk Inventor umožňuje analyzovat rozměrovou variabilitu a její vliv na funkčnost součásti v jednorozměrném směru (1D), ale systém může často rozpoznat vliv tvaru geometrie i v 2D rovině nebo 3D prostoru. V této situaci program varuje před možností rozšíření pole tolerance v důsledku například lineárních a úhlových rozměrů a mění "citlivost" takového rozměru.
Analýzy lineárních rozměrových řetězců definujeme pomocí detekce jednotlivých uzavřených smyček mezi jednotlivými komponenty. Přidáním tolerancí buď v náčrtu, nebo za pomocí poznámek v modelovém prostředí se hodnoty tolerance pro lineární a geometrické rozměry vypíší do analýzy. 

Dále definujeme jakou metodu toleranční analýzy použijeme. Používáme tří základní metody.
 • Aritmetická metoda 
  • (Worst Case)
 • Statistické metody 
  • RSS (Root Sum Squares) 
  • 6 Sigma

Metoda Worst Case:
 Worst Case "nejhorší případ" je metoda zajišťující úplnou zaměnitelnost součástí. Často vyžaduje dražší technologické procesy, což umožňuje výrobu všech výrobků v relativně úzkých tolerančních polích. Je definovaná hraničními odchylkami. Tzn. předpokládá se, že všechny součásti budou vyrobeny buď v dolních, nebo v horních mezních rozměrech. Tolerance uzavírajícího členu se používá jako aritmetický součet tolerancí všech dílčích rozměrů.

Její využití je pro menší počet dílčích členů a pro kusovou nebo malosériovou výrobu. Pokud není tolerování smluvním požadavkem a není zapotřebí 100% zaměnitelnost dílů, může se řádně aplikovat statistické tolerování se zvýšenými tolerancemi komponentů a s nižšími náklady na výrobu.

Metoda RSS:
Root Sum Squares (RSS) je nejrozšířenější a nejpoužívanější statistickou metodou. Je založena na principu obecné metody statistické analýzy. Rozměry na horní nebo dolní toleranci se vyskytují s menší pravděpodobností. Z větší pravděpodobností se budou vyskytovat součásti, u nichž se rozměry pohybují kolem středu tolerančního pole. Počet výskytů hodnot rozměrů je dán tzv. normálním rozložením jednotlivých hodnot rozměrů, které popisuje Gaussova křivka. 
LL dolní limit
UL horní limit
µ střední hodnota rozměru
σ směrodatná odchylka

Standardní odchylka vypočítaná pro normální rozdělení každého rozměru se vypočte ze vzorce. Nejběžnější předpoklad způsobilosti Cp = 1 vychází z předpokladu výrobního procesu, který umisťuje definované tolerance na standardní odchylky ±3σ od středu tolerančního pásma, které se předpokládá jako průměr, takže pravděpodobnost součásti splňující požadované tolerance je 99,73%. Z toho plyne částečná zaměnitelnost (může vznikat určitá zmetkovost). Uvádí se maximální počet zmetků na milion součástí - DPMO. Na druhou stranu můžou být větší Tolerance dílčích rozměrů, což snižuje výrobní náklady. Typické použití je v hromadné nebo velkosériové výrobě.

Metoda 6 Sigma:
  6 Sigma je vlastně určitým zpřísněním metody RSS. Pro některé výrobky je počet zmetků (vlastně 2700 zmetků na milion součástí) stále moc velký. Navíc se střední průměrná hodnota rozměru posouvá působením různých vlivů (např. opotřebení nástrojů), často až o 1,5σ od původní hodnoty - viz obr. níže. Takový posun znamená u výroby se způsobilostí ±3σ asi 67000 nevyhovujících výrobků z milionu vyrobených, tedy téměř 7% a to už může znamenat vysoký nárůst nákladů.
Jak tedy napovídá název, tato metoda předepisuje tolerance se způsobilostí ±6σ. V takovém případě je i při posunu střední hodnoty o 1,5σ počet zmetků pouze 3,4 na milion. Pro tuto metodu je zaveden modifikovaný název indexu způsobilosti - Cpk.
Kde koeficient k značí poměr mezi posunutím střední hodnoty a polovinou tolerančního pole. Pro metodu 6 Sigma při posunu střední hodnoty o 1,5σ můžeme počítat:

Využití je pro velmi přesnou výrobu a pro výrobu ve velkých objemech. 


Z popsaných metod vyplývá, že je nutné zvážit, která metoda pro danou výrobu bude výhodnější, což bude záviset především na objemu výroby, složitosti výrobku (počet dílčích členů v rozměrovém obvodu) a na 100% nahraditelnosti.


středa 5. června 2019

Inventor a aktualizace Windows 10 May 2019 Update (1903)Uživatelé Inventoru různých verzí mohou v některých případech narazit na problémy po aktualizaci operačního systému Windows 10 "květen 2019" (tedy verze 1903). Autodesk i Microsoft pracují na vyřešení těchto problémů. Nicméně pokud jste uživatelem Inventoru, doporučujeme odložit aktualizaci na Windows 10 "May 2019" až na pozdější dobu (vyřešeno: viz níže).

Různé typy problémů jsou hlášeny ve všech aktuálních verzích Inventoru - od verze 2020.0.0, přes 2019 a 2018, až po 2017 a 2016.

Typické hlášené problémy:

 • Obsahové Centrum (pád aplikace při změně velikosti normálie z kontextového menu nebo při vkládání z lokálního OC - hlášení "Autodesk Inventor přestal pracovat")
 • Prostředí potrubních prvků (chybné zobrazení vzdálenosti, chybné uchopení, chybné ikony)
 • iSoučásti a iSestavy - nelze upravit rodinu

Pokud už máte květnový update Win 10 nainstalován, pokuste se odinstalací vrátit k předchozí verzi 1809. Vyzkoušejte rovněž nainstalovat poslední aktualizace pro vaši verzi Inventoru, nebo spustit "Nástroj k resetování aplikace Inventor" (Inventor Reset Utility, z menu Start). Chyba Obsahového centra se obvykle neprojeví u OC řízeného Vaultem.

Vaši aktuálně nainstalovanou verzi systému Windows 10 zjistíte zadáním příkazu WINVER v příkazovém okně (Win+R).

AKTUALIZACE 10.6.2019: V Inventoru 2019 lze problém vyřešit instalací aktuálních hotfixů

AKTUALIZACE 16.7.2019: Problém je vyřešen ve vydaných aktualizacích Inventor 2020.1, 2018.3.6 a 2017.4.10 (či vyšších)
úterý 30. dubna 2019

Novinky VR aplikace Autodesk VRED 2020

Autodesk VRED je profesionální aplikace pro tvorbu produktových 3D vizualizací, virtuálních prototypů a virtuální reality, a to především v automobilovém průmyslu. Umožňuje vytvářet přesvědčivé prezentace výrobků, připomínkovat designové varianty a tvořit virtuální prototypy v reálném čase.

Nová verze VRED 2020 doplňuje funkce zefektivňující tvorbu virtuálních prototypů:

Vylepšený import CAD modelů CATIA
Volba "Import Coordinate Systems" pro import transformačních skupin s vlastními souřadnicovými systémy v modelech z CATIA V5.

Shader "zaoblené hrany"
Raytracing shader simulující zaoblení navazujících ploch.

Cryptomatte - maskování objektů
Tvorby masky objektů během renderingu jako postprocessing funkce.

Web Shop
eStore s materiály a látkami pro snadný import obsahu do VRED.Perspective Camera Matching - nastavení pohledu
Snadné nastavení ohniskové vzdálenosti a natočení kamery pro bezešvou integraci vašeho modelu do scény.

Vylepšené API funkce Python pro tvorbu vazebSpráva voleb typu exportu renderingu

Integrace s Autodesk Shotgun pro snazší správu digitálního obsahu

Více na stránce Autodesk VRED

pondělí 8. dubna 2019

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection - novinky 2020

V minulých dnech jsme představili novinky Inventoru 2020, AutoCADu 2020 a řady dalších produktů Autodesk ve verzi 2020. Všechny strojírenské produkty jsou k dispozici buď samostatně, nebo jako součást konstrukční a výrobní sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection 2020 (PDMC). Ta se stává velmi atraktivním produktem pro strojírenskou konstrukci, projekci i výrobu, včetně moderní aditivní výroby a díky zahrnutí Fusion 360 i pro generativní navrhování.

Kromě základních CAD/CAM produktů zde naleznete i řadu dalších produktů a rozšíření, které zásadně zvyšují hodnotu této kolekce. Za několikaletou historii zde přibývaly produkty pod svými původními názvy. Pro zjednodušení a zpřehlednění funkcionality nyní došlo ve verzi 2020 k přejmenování několika produktů této sady. S ohledem na to, že jádrem Product Design & Manufacturing Collection 2020 je Inventor 2020, došlo k následujícím změnám názvů:

 Samozřejmě ale nejde jen o přejmenování, podívejme se na nové funkce těchto produktů sady Product Design & Manufacturing Collection 2020.

Inventor Nastran 2020


Mezi nejdůležitější moduly patří jistě Nastran-In CAD, který rozšiřuje základní simulační funkce Inventoru o velmi pokročilé nástroje MKP výpočtů vhodné pro konstruktéra i profesionálního výpočtáře.  Inventor Nastran 2020 přináší i řadu funkcí původní aplikace Simulation Mechanical, jako je například hydrostatický tlak, studie konvergence, linearizace namáhání.
Inventor Nesting 2020


Velmi významným modulem pro každého, kdo pracuje s plechovými díly a deskovým materiálem je určitě modul Nesting. Do sady PDMC byl přidán dubnu loňského roku a rozšiřuje zde možnosti Inventoru o optimální rozmístění jednotlivých dílů na tabule polotovaru. Spolu s Inventor CAM pak i vygenerovat NC kód pro řezání (laser, plamen, ...).

Nová verze 2020 umí rozpoznávat tvary i na neplechových součástech. Na základě osy Z je schopna i u tvarově složitých dílů automaticky rozpoznat 2D profil. Dodatečně je možné vybrat tvar, který bude pro optimalizaci použit. Dále zde byly rozšířeny možnosti tvorby reportů a jsou použity vylepšené algoritmy pro rozmístění dílů. Aktualizovány byly také popisky tipů.Factory Design Utility 2020


Jedním z nejstarších modulů, ale zároveň modulem s největšími novinkami, je modul Factory Uility. Tento modul není určen jen pro ty, kdo vyvíjí a optimalizují výrobní linky, ale občas ho potřebuje každá firma pro optimalizaci a rozvržení vlastní výroby, či pro vytvoření podkladů pro digitální továrnu.

Asi nejdůležitější věcí je přepracovaný systém ukládání celého návrhu a synchronizace mezi jednotlivými aplikacemi (AutoCAD – Inventor – Navisworks). Celá definice návrhu továrny je ukládána do samostatného souboru „Factory Layout Data“. Následně stačí v jakékoli CAD aplikaci tento soubor otevřít a tím se otevře celý projekt. Nemusíte tak již mít instalovány všechny 3 aplikace. Veškeré soubory a workflow procesy s tímto spojené jsou plně podporovány PDM aplikací Autodesk Vault Professional pro komplexní správu dat.

S touto novou filozofií interakce s projektem jsou spojeny i nové funkce a nový ovládací panel „Prohlížeč rozvržení“, který umožňuje lépe tvořit a vyhledávat data ve vašem projektu.  Panel je integrován do AutoCADu, Inventoru i do Navisworksu. Každý z nich pak plní samostatně svou úlohu v návrhu celé linky.Inventor Tolerance Analysis 2020


Modul toleranční analýzy se objevil jako součást sady PDMC před několika málo měsíci (viz Toleranční analýza pro Inventor). Verze 2020 byla rozšířena o několik dalších funkcí:

 • Vkládání vazeb
 • Podpora podsestav
 • Odsazené vazbyInventor CAM 2020


Většina funkcí bylo přidáno během roku už k verzi 2019 formou aktualizací. Ve verzi 2020 došlo k odladění všech stávajících funkcí a zároveň bylo odstraněno přes 200 nahlášených problémů.

Nicméně i tak byly do verze 2020 přidány nové funkce, a to hlavně v oblasti postprocesorů – do jádra byl přidán parametr „reset“ os, využitelný hlavně pro více-osé postprocesory. Verze 2020 dále nabízí plnou podporu CAM funkcí v rozvinech plechových dílů, pro 2D profilové obrábění.